ศิลปะกรีก

ศิลปะกรีก (500 ปีก่อน พ.ศ. – พ.ศ. 440)

กรีก เป็นชาวอินโดยูโรเปียน เดิมน่าจะอยู่ทางภาคกลางของยุโรป เรียกตนเองว่า เฮลเลนส์ (คำว่า กรีก เป็นชื่อที่โรมันตั้งให้ )

เรียกบ้านเมืองตนเองว่า เฮลส์
เรียก  อารยธรรมของตนเองว่า เฮเลนิค
ที่ตั้งและภูมิประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลายสุดของทวีปยุโรป  ตำแหน่งบรรจบกันของทวีปยุโรป เอเชียและแอฟริกา และมีภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่

การเมืองและการปกครอง

มีการปกครองแบบนครรัฐ หรือที่เรียกว่า โปลิส  มีอิสระที่จะ ปกครองตนเอง คนในแต่ละท้องที่จะภักดีเฉพาะเขตของตน „ „ นครรัฐที่สำคัญคือ เอเธนส์และสปาร์ตา
„เอเธนส์ เป็นนครรัฐที่เจริญที่สุดและมีอิทธิพลต่อโลกสมัยหลังมากที่สุด

เศรษฐกิจ กรีกโบราณ

ประกอบอาชีพแบบอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น เครื่องปั้นดินเผา น้ำมันมะกอก  เหล้าองุ่น ผ้าขนสัตว์ ฝ้าย ส่งไปขายต่างแดน และมีการใช้เหรียญทอง เงิ ทองแดง เป็นสื่อกลาง„ „ แต่ละนครรัฐจะมีเงินเหรียญและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใช้เป็นของตนเอง จึงเกิดอาชีพแลกเปลี่ยนเงิน ( (money changer money changer) )ขึ้น  จนกลายเป็นนายธนาคาร รับฝากและให้กู้เงิน เก็บดอกเบี้ยจนร่ำรวย „ „ ปรากฏป้อมค่ายเก็บภาษีที่ผ่านทางจากพ่อค้าที่กรุงทรอย

คุณสมบัติของชาวกรีก

เปนผู้ใฝ่รู้ ทั้งในสิ่งรอบตัวและจากพื้นที่ห่างไกล ชอบซักถาม เชื่อในลัทธิเหตุผล ( Rationalism ) อีกทั้งลัทธิอุคมคติ( Idialism )และคํานึงถึงประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรม ( Humanism )และมีวิจารณญาณที่ดี
เป็นผู้มีนิสัยละเอียด อ่อนไหวในความงาม และมีความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มีการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ และรักเสรีภาพ

ปัญญา ศาสนาและความคิดกรีกโบราณ
รักธรรมชาติ เชื่อว่ามีพลังลึกลับหรือเทพเจ้าที่สามารถให้คุณให้โทษมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าหลายองค์( Polytheism )ว่าเป็นผู้บันดาลให้เป็นไป พระเจ้ามีหน้าตาและความคิดคล้ายมนุษย์ แต่มีพลังมากกว่ามนุษย์เช่นเทพซุส หรือเซอุส เป็นเทพบิดรของเทพทั้งหมดสถิตอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสมีภรรยาชื่อเฮร่า ซึ่งเป็นเทพีแห่งสวรรค์และการแต่งงาน

เทพเจ้ากรีกโบราณ
ซุส หรือเซอุส เป็น เทพบิดรของเทพทั้งหมด สถิตอยู่บนยอดเขาโอลิมปัส
เฮร่า  เป็นเทพีแห่งสวรรค์และการแต่งงาน
อพอลโล  สุริยเทพ,ศิลปะ, การแพทย์
โพไซดอน  เทพเจ้าแห่งท้องทะเล
เซนทอร์  ที่ปรึกษาเฮอร์คิวสิส ( เป็นคนครึ่งม้า )
เฮอร์เมส  ผู้สื่อข่าว
ไดโอนิซุส  เทพแห่งการเลี้ยงฉลอง

วีนัส เป็นเทพีแห่งความรัก
เมดูซา   ความอิจฉา มีผมเป็นงู
อเธนา  เทพีแห่งสันติและสติปัญญา
ไนกี้  เทพีแห่งชัยชนะ
เดมิเตอร์  เทพีแห่งเกษตรกร
คิวปิค  บุตรของวีนัส, ความรักชั่วนิรันดร

ปัญญาความคิด
ความเชื่อของชาวกรีกโดยทั่วไปเป็นแบบเชื่อเทพเจ้า ที่ถือว่าเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิต สังคม และธรรมชาติ เกิดจากการบันดาลของเทพเจ้า เสรีชนหรือชาวกรีกมีระบบการใช้แรงงานทาสทํางานประเภททํานา ทํางานช่างหรือเป็นเสมียนแทน จึงทําให้ชาวกรีกมีเวลาและโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผลในด้านปรัชญาแขนงต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ศิลปะ โดยไม่มีชาติใดจะเทียบได้ ก่อให้เกิดนักปรัชญาขึ้นมามากมายหลายคน

โซเครตีส (Socretes, 469-399 ปีก่อน ค.ศ.)

Clip_2

มีความเชื่อว่า ปัญญาคือ อํานาจที่จะนําไปสู่ความจริงได้ หรือ “ความรู้คือคุณธรรม”ความรู้หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิต
ความดี และความชั่ววิธีการคือ สืบสาวหาสัจจธรรมและคุณธรรมเพื่อยึดถือในการดํารงชีวติ สิ่งที่ให้ความสุข มิใช้สิ่งถูกต้อง หรือสิ่งที่ให้ความทุกข์ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งเลวเสมอไป

เพลโตและ อริสโตเตล

Clip_7

เพลโต (Plato, 427-347 ปีก่อน ค.ศ.)

Clip_3

เป็นศิษย์คนสําคัญของโสเครติส ปรัชญาของเพลโตได้แก่ ทฤษฎีทว่าด้วยแบบหรือ IdeaหรือForm

อริสโตเติล (Aristotle,384-322 ปีก่อน ค.ศ.)

Clip_2

เคยเป็นผู้ถวายการศึกษาแด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เป็นเวลาถึง 4 ปี มีทศนะค่อนข้างจะขัดแย้ง กับเพลโต มีความเชื่อว่า มโนคติหรือสิ่งสากลนั้นอยู่ในโลกเรานี้เอง

แผนที่แหล่งกําเนิดศิลปกรรมกรีกโบราณ

Clip_4

ศิลปะกรีก แบ่งศิลปกรรมได้ 4 ยุคด้วยกัน คือ

1.ยุค Primitive หรือ Geometric Period 1,100-700 B.C.
2. ยุคอาเคอิค( C.700 – 480 B.C. )
3. สมัยคลาสสิค ( C. 480 – 330 B.C. )
4. สมัยเฮเลนนิสติค ( C.330 – 17 B.C. )

1.ยุค Primitive  หรือ Geometric Period
(1,100-700 B.C.)

หลังการล่มสลายของไมนวนและไมซีเนียน อารยธรรมก็สิ้นสุด ชาวกรีกสมัยเริ่มต้นไม่สามารถสืบต่อได้มีเพียงเครื่องปั้นดินเผาและการวาดระบายสีเท่านั้นที่ยังสืบทอดได้
-เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรม
-นิยมใช้ลวดลายเรขาคณิต เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม  ซิกแซก ฟันปลา ฯลฯ

ภาพแสดงรูปทรงแจกันกรีก

Clip_5

Dipylon Vase สูง 42(1/2) นิ้ว 800 B.C.

ภาพเขียนมีลักษณะแบน

Clip_6

ตกแต่งแบบ Geometric style  750 750 B.C. B.C.

Clip_2Clip_3

ภาชนะสองหู (Amphora)

Clip

Late Geometric(750-730 B.C.)

แสดงภาพคนนอนตาย ตัวแข็งทื่ออยู่บนรถ โดยมีคนนั่งและยืนแสดงความโศกเศร้า ด้วยการยกแขนขึ้น 2 ข้าง

Shipwrek,( เรือแตก) ภาพเขียนลาย Geometric 800 B.C.

Clip_2

2.ศิลปะยุคอาเคอิค(Archaic C.700 – 480 B.C. )

-ภาพเขียนภาชนะสีดําและสีแดง
-นกฮูกใส่น้ําหอม
-ประติมากรรมหญิงสาวหรือโคเร(Kore )
– ประติมากรรมชาย คูรอส( Kouros)

Clip_3

ภาพเขียนสีดําบนภาชนะ Oreintalizing style

(อิทธิพลศิลปะจาก ตะวันออกหรือแอสซีเรียน ) 525 B.C.

Clip_5Clip_6

Dionysus in a Boat  ภาพเขียนสีดําบนจาน ยุคอาเคอิค  540 B.C.  12  นิ้ว

Clip_4

รูปภาพและความหมายภาพไดโอนิซุสหรือแบคคุส

เป็นเทพเจ้าแห่งการเลี้ยงฉลองของชาวนาชาวไร่ ในภาพกล่าวถึงตอนถูกโจรสลัดจับ มีต้นองุ่นเกิดในเรือ ออกผลมา 7 พวง
และรอบ ๆ เรือมีปลาโลมาว่ายอยู่ 7 ตัว เลข 7 หมายถึงโชคดี

The Blinding of Polyphemus and Gorgons เรื่องราวของยักษ์ตาเดียว  สูง 56 นิว 675-650 B.C.
อิทธิพลการวางท่าและลวดลายการตกแต่ง จากเมโสโปเตเมีย

ClipClip_2

แจกันภาพเขียนสีแดง เป็นภาพนักกีฬาโอลิมปิค

Clip_3

Satyr ( แซทเทอะ )ม้ารีศ หรือรุกขเทวดา ร่างเป็นคน หัวและหาง เป็นม้าหรือแพะ ตัวแทนตันหาราคะ

บรอนส์ 700-500 B.C.

Clip_4

(ซ้าย)ประติมากรรมหนุ่มเปลือย (Kouros) 540 B.C. หินอ่อน

(ขวา)ประติมากรรมรูปสตรี (Kore) 650 B.C.

Clip_5Clip_2

(ขวา)ประติมากรรมรูปสตรี (Kore)

เปรียบเทียบประตมากรรมอียิปต์(ซ้าย)

Clip_3Clip_2

(ซ้าย) เทพีเฮราแห่งซามอส 570-560 B.C. สูง 6 ฟุต4 นิ้ว

(กลาง) รูปสตรี (Kore) 530 B.C. หินอ่อน สูง 48 นิ้ว อยู่ในชุดทูนิคนิ
(ขวา) รูปสตรี (Kore) 505 B.C.

Clip

เปรียบเทียบการวางท่าของประติมากรรมสลักหินอียิปต์และกรีก ยุคอาเคอิค

ชายหนุ่ม 500 B.C. หินอ่อน 6 ฟุต 11 นิ้ว

Clip_2

Kouros c 525B.C. หินอ่อน 6 ฟุต 11 นิ้ว  แสดงกล้ามเนื้อได้ดีกว่าอียิปต์

Clip_3

คนแบกลูกวัว(Calf-Bearer) 570 B.C.  65 นิ้ว หินอ่อน

ClipClip_2

ศีรษะหญิงสาวหรือโคเร(Kore ) และชาย คูรอส(Kouros)

แสดงลักษณะยิ้มแบบอาเคอิค
560 B.C. สูง 11(1/2)นิ้ว หินอ่อน

Clip_3Clip_2

สถาปัตยกรรม กรีก

วิหาร Artemis ที่เกาะ Corfu  600-580 B.C.

Clip

สิงห์คู่ (อิทธิพลจากไมซีเนียน)

Clip_2Clip_3

สิงห์และกอกอน

Clip_4Clip_5

3.ศิลปะยุค คลาสสิค (Classic)

– วิหารพาเธนอน
– วิหารอีเรคธิอุม
– โรงละครกลางแจ้ง
– ประติมากรรมนักกีฬา

สถาปัตยกรรมที่สาคัญของกรีก
อโครโพลิส (Acropolis) และวิหารเทพเจ้า
โรงมหรสพ (Theatre) เรียกว่า โอดีอุมหรือ โอเดียม (Odeum)อุ
อะกอรา (Agora) เรียกตลาดหรือบริเวณจัตุรัสย่านชุมนุมชน
สโตเอ (Stoa) เป็นอาคารเปิดคล้ายระเบียงหรือทางเชื่อมระหว่างสถาน
ที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่ง มีเสาตั้งเรียงรายและมีหลังคาคลุม

Clip_6

เทือกเขาโอลิมปัส
เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในกรีซ คือ 9,800 ฟุต ชาวกรีกเชือว่าสูงจนจรดสวรรค์ เทพต่างๆประทับอยู่ที่ภูเขานี้ บนภูเขามีประตูเมฆ   สําหรับเปิดให้เทวดาลงมาสู้โลกมนุษย์ มีพนักงานรักษาประตู เรียกว่าฤดูเทวี( The Seasons )

วิหารพาร์เธนอน (Parthenon)
เป็นเทวาลัยสําหรับเทพีอเธน่าผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ออกแบบโดยอิคตินุส (Ictinus) และคาลลิคราติส (Callicrates)448-432 B.C.
แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 110 ฟุต ยาว 237 ฟุต และสูงประมาณ 65 ฟุต หลังคามุงด้วยกระเบื้องหินอ่อน

Clip_4

ภายในวิหารพาเธนอน

Clip_2

อาโครโปลิส กรุงเอเธนส์

Clip_3

วิหารพาเธนอน

Clip_2

วิหารพาเธนอน ออกแบบโดยอิคตินุส (Ictinus) และคาลลิคราติส (Callicrates) 448-432 B.C.

Clip_3

ภาพด้านหน้าพาเธนอน ใช้เสาแบบดอริค

Clip_5

วิหารอีเรคธิอุม เสารูปหญิงพรหมจรรย์ 421-405 B.C.

สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่อีเรคเธอุส (Erectheus) วีรบุรุษชาวเอเธนส์ในตำนานเทพนิยายกรีก

Clip_5

อโกรา(Agora)

อาคารสำคัญต่างๆ เช่น วิหาร ศาลยุติธรรม สถานที่ราชการต่างๆ

Clip_6

โรงมหรสพ (Theatre) มีชื่อเรียกว่า โอดีอุมหรือ โอเดียม (Odeum)

Clip_2

สถาปัตยกรรมกรีกแบ่งตามลักษณะหัวเสาเป็น 3 แบบ

1.Doric Order

Clip

2.Iornic Order

Clip_3

3.Corintien

Clip_2

วิหารอีเรคเธอุม หรือ อีเรคเธียม (Erectheum)
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่อีเรคเธอุส (Erectheus) วีรบุรุษชาวเอเธนส์ในตํานานเทพนิยายกรีก สร้างตามแบบไอโอนิค เสาทําเป็นรูปหญิงสาวในชุดทูนิค 6 รูป มีชื่อเรียกเฉพาะว่านิ
“Caryatides” หรือรู้จักกันในนามของสาวพรหมจรรย์ทั้ง 6

Clip_5Clip_2

วิหารอีเรคธิอุม เสารูปหญิงพรหมจรรย์ 421-405 B.C.

โรงมหรสพ (Theatre) มีชื่อเรียกว่า โอดีอุมอุ หรือ โอเดียม (Odeum)  350 B.C.

-สถานที่แสดงดนตรีคอนเสิร์ต (Concert Hall)

-มีแผนผังกลม

Clip_3

อโกรา(Agora)
-เรียกตลาดหรือบริเวณจัตุรัสย่านชุมนุมชน

-ที่ฐานของอโครโพลิสในเอเธนส์มีอะกอราขนาดใหญ่ เป็นบริเวณกว้าง

-สําหรับชาวบ้านนําสินค้ามาขาย
-เป็นที่ที่ปัญญาชนจะมานั่งถกปัญหาการเมืองหรือปรัชญา
-ชาวต่างชาติจะเดินทางมาจับจองสินค้า
-รอบๆ ลานประกอบด้วยอาคารสําคัญต่างๆ เช่น วิหาร ศาลยุติธรรม สถานที่ราชการต่างๆ เป็นต้น

Clip_4Clip_2

สโตเอ (Stoa)
เป็นอาคารเปิดคล้ายระเบียงหรือทางเชื่อมระหว่างสถานที่แห่งหนึ่งกับอีกแห่งหนึ่งมีหลังคาและเสาตั้งเรียงราย

Clip_3Clip_5

หลักปรัชญาในยุคคลาสสิค
ลัทธิมนุษยธรรม (Humanism) สอนให้ชาวกรีกคิดถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน คํานึงถึงเรื่องการสร้างสังคมที่ดีเพื่อมนุษย์ในยุคปัจจุบันและอนาคต
ลัทธิอุดมคติ (Idealism) มี 2 แนวทางคือ
-1 ศิลปะหมายถึงการลอกเลียนแบบ (Imitate)
-2เกิดจากความคิดฝันสร้างจินตนการขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
ลัทธิถอเหตุผล (Rationalism) เชื่อว่าใจสูงส่ง ผลงานจะต้องแสดงออกจากใจที่ผสานกับฝีมือ

ประติมากรรมยุคคลาสสิค
-ประติมากรรมมีลักษณะอิสระ ไม่ถูกกําหนดให้อยู่ในกรอบแท่งหิน
-รูปคนมีความเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติมากขึ้น
-สร้างงานตามหลักกายวิภาค

Clip_6

ชุมนุม

Web Images News Videos Make Ask My Home Page กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
Show Theme Remove Theme ปีการศึกษา 2556
Advanced Search
AskEraser › On | Off
Settings
Results Display Saved Locations
AskEraser
Do you want to turn on AskEraser?
AskEraser is a privacy feature from Ask.com. When AskEraser is enabled your search activity will be deleted from Ask.com (not third-party) servers, except in rare circumstances described in the AskEraser FAQ. You can learn about the third-party partners who receive your search activity here.
You’ll know this privacy feature is enabled when you see the indicator “AskEraser›On” at the top of an Ask.com page. Personalization features on Ask.com will be disabled when AskEraser is on – you can read more about these features here. Also, AskEraser does not delete search activity from the servers of third-party partners that may receive such information as described here.
To learn more details about AskEraser, visit the AskEraser FAQ.
AskEraser
You must turn off AskEraser to use this feature
AskEraser is currently on. The feature you are trying to use requires us to assign you a user ID or set other information. We cannot do this while AskEraser is on. If you’d like to turn off AskEraser and use this feature, please click the button below.
To learn more details about AskEraser, visit the AskEraser FAQ.
Settings
Results Display
Saved Locations
<!– this option is taken out, but only temporarily

Open results in new window.

–> Show me Search Suggestions.

Add Locations
City, State or Zip  Primary location Delete
City, State or Zip  Primary location Delete
City, State or Zip  Primary location Delete
City, State or Zip  Primary location Delete
Advanced Search
Find results with
all of the words
the exact phrase
at least one of the words
none of the words
Location of words
Domain
Language
Country
Modify New Tabs Settings
Search
<img
src="http://b.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=6034776&c3=&c4=&c5=&c6=&c15=&cj=1&quot;
" width="1" height="1"/>
About · Privacy
© 2013 Ask.com