ความหมายของศิลปะ

ศิลปะมีความหมายกว้างขวางมากขึ้นอยู่กับลักษณะการแสดงออกของงาน วิธีการสร้างสรรค์และพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ขอรวบรวมความหมายที่ผู้รู้หรือนักปราชญ์หรือได้ให้คำนิยามความหมายไว้ ดังนี้

-พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2530  ได้ให้ความหมายไว้  ศิลปะ คือ ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ  ความรื่นรมย์  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีหรือความเชื่อทางศาสนา

-อริสโตเติล  นักปราชญ์ชาวกรีก  กล่าวว่า  “ศิลปะ คือสิ่งที่มนุษย์ถ่ายทอดจากธรรมชาติ”

 -Herbert Read, 1959 ได้ให้ความหมายไว้ ศิลปะ คือ ผลงานการสร้างสรรค์รูปลักษณ์แห่งความพึงพอใจขึ้นมา และรูปลักษณ์ก่อให้เกิดอารมณ์
 รู้สึกในความงาม  อารมณ์รู้สึกในความงามนั้นจะเป็นที่พึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อ ประสาทสัมผัสของเราชื่นชมในเอกภาพ หรือความประสมกลมกลืนกันในความสัมพันธ์อันมีระเบียบแบบแผน

-ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ให้ความหมายของศิลปะว่า  “งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ซึ่งต้องใช้ความพยายามด้วยมือและความคิด”

-สรุปได้ว่า ศิลปะ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดผลในด้านความงาม

ตัวอย่าง
ความงามทางการกระทำ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ตัวอย่าง ทัศนศิลป์   ดนตรี  นาฏศิลป์ .
ความงามทางการพูด
ความงามทางการเขียน วรรณกรรมไทย  วรรณคดีไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s